افزایش فضای ذخیره سازی با تخت خواب یک نفره دارای فضای داخلی