کابینت سفید آشپزخانه: سفید، محبوب ترین رنگ کابینت در سال ۲۰۱۹