مهم‌ترین نکاتی که در محاسبه قیمت کمد دیواری باید مد نظر بگیریم.