نکاتی مهم در رابطه با ابعاد استاندارد پاتختی و کاربردهای ویژه آن