با طرح چوب کابینت، هم کابینت چوبی داشته باشید و هم ام دی اف!